Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op een van de (fysiotherapeutische) diensten van Hashtagfysio, gevestigd te Rosmalen.
 2. Hashtagfysio is een fysiotherapiepraktijk die reguliere fysiotherapie aanbied door een erkend fysiotherapeut.
 3. Hashtagfysio is via internet te vinden op hashtagfysio.nl
 4. Op de relatie tussen fysiotherapeut en patient is de ‘modelregeling Fysiotherapeut – Patient’ van toepassing, zoals opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Hashtagfysio en patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt
 • De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de overeenkomst. De patiënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De patiënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien
 • Alle patiënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website, en in de praktijkmap van Hashtagfysio raadplegen
 • Hashtagfysio is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 • Hashtagfysio is zorgvuldig in het samenstellen van de inhoud van prijsopgaven, de website en overige informatiemiddelen. Dit biedt echter geen garantie voor de juistheid en/of volledigheid van de inhoud. Hashtagfysio is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, vermeldt in alle gebruikte media.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING BEHANDELOVEREENKOMST

 • De behandelaar zal met een patiënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan.
 • De behandelovereenkomst wordt aangegaan door dat de patiënt toestemt om over te gaan naar het intake / onderzoek en het opstellen van het behandelprogramma.
 • Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan, dan zal hij de patiënt de reden uiteenzetten en de patiënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg.

ARTIKEL 3. PRIVACY
De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens. Uw behandelaar houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in ons privacy reglement vastgelegd en kunt u vinden op onze website.

ARTIKEL 4. ARCHIVERING

 • Tijdens de uitvoering van de behandelingen en/of dienstverlening  gevormde dossier zal gedurende tenminste 15 jaar na beëindiging van haar behandelingen en/of dienstverlening en sluiting van het dossier bewaart worden.
 • De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard.
 • Met het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn, is Hashtagfysio gerechtigd om het dossier te vernietigen.
 • Op verzoek van de patiënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.
 • U heeft als patiënt recht op inzage en afschrift van de gegevens binnen redelijke termijn, tenzij het belang van derden hierdoor onevenredig wordt geschaad (art. 19 recht op inzage en afschrift).

ARTIKEL 5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Het is patiënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Hashtagfysio geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

ARTIKEL 6. KWALITEIT
De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. De  behandelaar binnen onze praktijk is geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het BIG.-register. Binnen onze praktijk vindt er een doorlopend onafhankelijk kwaliteitsonderzoek naar onze geleverde zorg plaats, deze wordt uitgevoerd door Qualiview. Wanneer de behandeling beëindigd wordt, krijgt de patiënt (indien hij daar toestemming voor heeft gegeven) per mail een uitnodiging om ons te beoordelen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Deze gegevens worden om de volgende redenen geïnventariseerd:
– Voor ons zelf; om op deze manier onze praktijk en zorg te verbeteren
– Voor de zorgverzekeraar; deze gebruikt uw beoordeling voor het afsluiten van nieuwe contracten met ons.

ARTIKEL 7. GEHEIMHOUDING
De fysiotherapeut, praktijkassistente en waarnemer(s) hebben het plicht tot zwijgen t.a.v. elk geheim, waarvan hij/zij weet, of redelijkerwijs moet vermoeden, dat hij/zij uit hoofde van zijn taak of beroep verplicht is te bewaren (art.16 zwijgplicht).

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

 • Hashtagfysio is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw.
 • Hashtagfysio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn.
 • Hashtagfysio is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan.
 • Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Hashtagfysio tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Hashtagfysio ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 • Hashtagfysio is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 • Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.

 • Onze praktijk is toegankelijk met en zonder verwijzing van een (huis)arts of medisch specialist.
 • De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.
 • Neem bij uw aanmelding of uw eerste afspraak in onze praktijk altijd uw geldig ID-bewijs mee en toon deze aan de therapeut.
 • Wij verzoeken u een 2 handdoeken mee te nemen naar de behandeling voor op de behandelbank, dit i.v.m. de hygiëne.
 • Neem bij elke afspraak uw afsprakenkaartje mee, zodat hierop de afspraken vermeld kunnen worden om misverstanden te voorkomen.
 • Voor uw eerste bezoek bij ons in de praktijk ontvangt uw van ons een mail met daarin een inlogcode en wachtwoord. Met deze inlogcode en wachtwoord kunt u inloggen, binnen onze beschermde website, om daar de voor u klaargezette vragenlijsten in te vullen. Op deze wijze hebben we bij ons eerste contact een goed beeld van uw klachten en kunnen we sneller over gaan tot de behandeling.
 • Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer ons over uw ongemakken die u thuis, op het werk of tijdens sporten ondervindt. Deze informatie geeft ons inzicht in uw aandoening / problemen. Zo kunnen wij u beter van dienst zijn.
 • Hashtagfysio tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen serieus te nemen en op te volgen.
 • Wanneer u onze praktijk bezoekt kunt u direct plaats nemen in onze wachtkamer, u wordt daar door de therapeut opgehaald. U hoeft zich niet vooraf te melden.
 • Indien de patiënt dat wenst, kan beëindiging van de behandeling te allen tijde geschieden. De behandelaar zal dan als het mogelijk is, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere hulpverlener.
 • Onze praktijk behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van onze beroepsorganisatie, te noemen het KNGF.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij geen gehoor of buiten openingstijden kunt u een mail of WhatsApp sturen. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn, behoudt Hashtagfysio het recht om 100% van het bijbehorende tarief van de niet nagekomen afspraak bij de patiënt in rekening te brengen.
 • Aan het einde van het behandeltraject zal deze worden afgesloten door een eindrapportage naar de verwijzer, deze zal per mail (via een beveiligde internetverbinding) verzonden worden.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer etc.) op te volgen.

ARTIKEL 10. BETALINGSVOORWAARDEN.

 • De patiënt dient aan te geven waar hij/zij verzekerd is, bij welke verzekeraar en welk BSN nummer hij/zij heeft. U dient zelf kennis te hebben van de polisvoorwaarden van uw verzekering. De declaratie gaat, indien de patiënt aanvullend verzekerd is voor fysiotherapie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Indien de patiënt geen of niet voldoende aanvullende verzekering heeft en dus meer behandelingen heeft gehad dan door de verzekeraar wordt vergoed, krijgt de patiënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. Bij voorkeur doen wij dit per e-mail.
 • De patiënt blijft zelf verantwoordelijk voor de dekking van de geleverde therapie. De kosten van de behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.
 • Hashtagfysio biedt meerdere pakketvormen aan in de varianten 4 (basis), 8 (middel) of 12 (groot) behandelingen. Aan ieder behandelpakket zit een gebruikstermijn te weten: pakket basis (4 behandelingen/sessies) maximaal 4 maanden, pakket middel (8 behandelingen/sessies) maximaal 6 maanden, pakket groot (12 behandelingen/sessies) maximaal 8 maanden. 
 • Bij het verstrijken van de gebruikstermijn bent u genoodzaakt nieuwe behandelingen/sessies te kopen. 
 • Hashtagfysio is niet verantwoordelijk voor het bijhouden van uw pakket gebruikstermijn. 
 • Hashtagfysio berekent de bij haar patiënten in rekening te brengen tarieven voor behandeling, aan de hand van de met de zorgverzekering gemaakte contractuele afspraken omtrent het honorarium.
 • Indien de patiënt geen basis- of aanvullende verzekering heeft dan ontvangt deze van ons een factuur, de tarieven die worden gehanteerd staan beschreven op onze prijslijst. Deze kunt u vinden op onze website.
 • Betaling voor de verleende diensten geschiedt binnen dertig dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Hashtagfysio vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
 • Hashtagfysio houdt zich het recht voor om zijn jaarlijks de tarieven te wijzigen.

ARTIKEL 11. KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING.
In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft onze beroepsorganisatie, Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), een klachtenregeling ingesteld. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Via het KNGF is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen. Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Hashtagfysio neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF, die voldoet aan de wet klachtenregeling Cliëntenzorgsector. Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

 • De Klachtencommissie van het KNGF.
 • De Commissie van Toezicht van het KNGF.
 • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

MEER INFORMATIE
Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

 • Ledenadvies KNGF Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel: 033-4672929 of www.defysiotherapeut.com
 • Landelijk Informatiepunt voor patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel 030-2661661

Privacybeleid

Hashtagfysio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hashtagfysio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy document;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PATIËNTEN
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Hashtagfysio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;
 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. declaraties
 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. communicatie met arts / specialist en zorgverzekeraar

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of abonnement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hashtagfysio de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer

Uw persoonsgegevens worden door Hashtagfysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. Daarna is er een 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN ZORGVERLENERS
Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Hashtagfysio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;
 • Telefonisch overleg

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hashtagfysio de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB;
 • Adres
 • Zorgmail gegevens
 • Zorgdomein gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Hashtagfysio ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PROSPECT, STAKEHOLDER-/ LOBBYCONTACTEN EN/OF GEÏNTERESSEERDE
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Hashtagfysio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio- Manueletherapie Holtslag de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Hashtagfysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval verstrekken wij enkel en alleen persoon gegevens met schriftelijke toestemming van de betreffende persoon.

Nabestaanden hebben wettelijk recht op inzage medisch dossier van overledenen bij:

– wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;

– wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;

– ‘voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang;

– voor de ouders en voogd van een overleden kind < 16 geldt een bijzondere regeling voor inzage

 

 EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 BEWAARTERMIJN

Hashtagfysio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Hashtagfysio van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij zullen u vragen dit schriftelijk te verzoeken en om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

CONTACTGEGEVENS

Hashtagfysio
Dhr. M.A. Alkemade

Striensestraat 35
5241 AW Rosmalen

[email protected]

06-28968453